Matthew 6:13

SORRY I haven't gotten around to typing verse 13 yet!
The audio is right but not the Greek text.

ou{twV ou\n proseuvcesqe uJmei:V.

pavter hJmw:n oJ ejn toi:V oujranoi:V,

aJgiasqhvtw to; o[vnoma sou.